مینییاتور قاب شده اثر استاد شهبازی همراه با خط نوشته ها رو حاشیه سبز رنگ ( امضاء دار )

4,250,000 تومان