منقل هشت ضلعی قدیمی

منقل هشت ضلعی قدیمی
قطر : 50 سانتیمتر
ارتفاع تا لب منقل 20 سانتمتر
ارتفاع تا لب تاج 25 سانتیمتر
وزن 10 کیلو گرم