مجسمه گاو باز اسپانیایی ، ماتادور

ارتفاع  : 17 سانتیمتر

عرص  : 28  سانیمتر