مجسمه چوبی مرد سیاه پوست ، آنتیک

ارتفاع : 10 سانتیمتر