مجسمه پیرمرد خسته ، درحال پیپ کشیدن روی گاری . چینی ساخت ژاپن