مجسمه عشاق زیر باران ، خاطره انگیز

ارتفاع بدونه چتر : 35 سانتیمتر