مجسمه سگ ، فلزی و آنتیک

مجسمه سگ ، فلزی

ارتفاع  6  سانتیمتر