مجسمه دختر صندل پوش ، آنتیک

مجسمه دختر صندل پوش

آنتیک