قلمدان سایز کوچک با تصاویر از روستا

قلمدان بسیار زیبا در سایز کوچک با تصاویری از روستا