قلمدان چوبی کهنه و قدیمی منقش به اشعار با خط خوش

قلمدان چوبی کهنه و قدیمی

منقش به اشعار زیبا با خط خوش  ، آنتیک

شکستگی دارد

بگفته کارشناسان در صورت عدم شگستگی قیمت نداشت