قلمدان چوبی کنده کاری شده به گل و پرنده و خط بینظیر

قلمدان چوبی آنتیک

کنده کاری شده به گل و پرنده

خط دار بسیار زیبا و نفیس