قلمدان چوبی قاجاری کنده کاری شده و منقش به شکارگاه و گل و گیاه ، تعمیری