قلمدان چوبی خط و تاریخدار و منقش به گل وگیاه ، عتیقه

قلمدان چوبی عتیقه

تاریخدار ، منقش به گل و گیاه

خط دار > آنتیک و زیبا