قلمدان جوبی خط دار قدیمی ، آنتیک ، کلکسیونی

قلمدان چوبی خط دار

قدیمی ، کلکسیونی