قلمدان با تصویر مرحوم حاج محمد مهدی آقای حریر

قلمدان قدیمی و آنتیک

منقش به تصویر مرحوم حاج آقا محمد مهدی آقای حریر

پاپیه ماشه