قابلمه منقوش به گل و بوته

قابلمه کنده کاری با نقش ونگاره زیبا

قدیمی

سه تیکه