فنجان نعلبکی منقش به تصویر ملکه الیزابت و پرنس آن ، آنتیک

فنجان نعلبکی منقش به تصویر پرنس ان و ملکه الیزابت

آنتیک و نفیس