فنجان نعلبکی قهوه خوری زیبا

فنجان نعلبکی جور نیستند

نعلبکی از جنس فلز میباشد