فنجان نعلبکی فرمایشی آنتیک ، نفیس کلکسیونی

یک عدد فنجان نعلبکی فرمایشی

کلکسیونی ، تاریخدار

فنجان و نعلبکی جفت نیستند

نعلبکی داری اشعار بینظیر