فنجان نعلبکی سیاه و سفید باواریا ساخت آلمان ،کلاسیک