فنجان نعلبکی آنتیک گل برجسته قرمز رنگ دور آب طلاکاری شده ایتالیایی، تک و بینظیر

ساخت ایتالیا