فنجان نعلبکی آنتیک قدیمی نگین دار شیر خورشیدی ، عالی و بینظیر