فنجان نعلبکی آنتیک قدیمی از جنس بلور تراش خورده منقش به شیر خورشید و تاج