عصای کنده کاری شده کار پیمان هنجار

عصای کنده کاری شده

کار پیمان هنجار به تاریخ  12/2/71 شمسی

بسیار زیبا ، مملو از تصاویر صورت