عصای چوبی عنابی کنده کاری شده

عصای چوبی عنابی

کنده کاری شده