عصای چوبی دسته حلقه ایی زیبا ونایاب

عصای چوبی سرگرد

کنده کاری و نقاشی شده