عصای سر مار آنتیک و قدیمی : منقش به تصویر پادشاهان و اشعار زیبا ،بینظیر و تک

عصای سرمار

منقش به تصاویری از پادشاهانی نظیر نادر شاه و شاه عباس و ،،،،

و منقش به اشعار زیبا با خط نستعلیق