عصای سرخم ، عمل غفور اردبیلی ، منقش به گل و شمایل و اشعار

عصای سرخم

منقش به گل و شمایل واشعار

کاری از استاد سید غفور اردبیلی