طومار دستخط 200 عدد اسامی الله با تذهیب ، بطول 1.5 متر

7,250,000 تومان