شش عدد استکان شات سایز بزرگ مهردار زیبا ، عینا مطابق تصاویر