شش عدد اسکناس 200 و 50 ریالی محمدرضاشاه ، باامضاء آموزگار یگانه انصاری مهران و …

باامضاء
آموزگار و سمیعی
یگانه ومهران
یگانه وانصاری