شش عدد استکان نعلبکی دست ساز ، زیبا و کلاسیک

شش عدد استکان نعلبکی

دست ساز

کلاسیک و زیبا