شش سری تمبر به مناسبت روز کودک ( 1340 الی 1347 ) عینا مطابق تصاویر