سیزده عدد اسکناس 200 ریالی محمدرضاشاه ، باامضاء آموزگار سمیعی و جهانشاهی

با امضاء : آموزگار و سمیعی
آموزگار و جهانشاهی