یک عدد فنجان نعلبکی گل قرمز نقش طلایی

ایراد دارد : داخل فنجان ترک مویی دارد