سه قطعه اسکناس 50 ریالی محمدرضا شاه پهلوی (قدیم و جمهوری )