سه عدد طلسم عشق و محبت

ابعاد حدودا : 6 در 4 سانتیمتر کار شده روی ورق های مسی نازک