سه عدد سکه 2000 دیناری نقره احمد شاه قاجار مربوط به سالهای 1332/1333/1344

نایاب
عینا مطابق تصویر