سه عدد سر قلیان قاجاری عتیقه کنده کاری شده منقش به تصاویر ، بسیار کهنه و آنتیک

عینا مطابق تصاویر