سه عدد ساعت جیبی زنجیر دار طلایی ، عینا مطابق تصاویر