سه عدد ایران چک 1000000 ریالی نو بانکی ( عینا مطابق تصاویر ) امضاء بهمنی

هر سه مهره خورده بانک هستند