سه عدد انفیه دان آنتیک زیبا طرح میناکاری شده ، کلاسیک