سه جلد کتاب:

سه جلد کتاب رمان

محکومین به زندگی  نوشته  جک لندن

سردار جنگل          نوشته   ابراهیم فخرایی

جین ایر                نوشته   شارلوت برونته