سه قطعه آنتیک جلد کبریت کنده کاری شده چای صافکن و سرپیپ خاص کهنه