بیست قطعه اسکناس 2000 و 1000 ریالی جمهوری اسلامی با امضاء های مختلف