ست قوری و دو فنجان نقاشی شده برجسته ، زیبا

لبه یک فنجان پریدگی نا محسوس دارد کف فقط با لمس قابل تشخیص است