رنده چوب نجاری

رنده چوب نجاری ، قدیمی

سالم و آماده بکار  ،  عینا مطابق تصاویر

ساخت     E.B & S