دو عدد نقاشی شمایل قدیمی با فریمی زیبا وخاص . آنتیک ، سایز کوچک