دو عدد نعلبکی با تصویر محمد رضا شاه ، قدیمی و آنتیک