دو عدد مجسمه زیبای زن و مرد ساکی و سوشی خور آنتیک ، ساخت ژاپن